پلن های سرور مجازی اختصاصی

HDS_FR_P1

هارد دیسک 3x2TB SATA
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3-1225v2
Cores 4c / 4t - 3,2GHz
16GB DDR3 1333 MHz
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P2

هارد دیسک 3x2TB SATA
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3-1245v2
Cores 4c / 8t -3,4GHz
32GB DDR3 1333 MHz
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P3

هارد دیسک 2x480GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E3-1231v3
Cores 4c/8t - 3.4GHz
32GB DDR3 1333 MHz
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛کانادا

HDS_FR_P4

هارد دیسک 4x2TB SATA
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5-1630v3
Cores 4c / 8t -3.7GHz
64GB DDR4 ECC 2133 MHz
RAID Soft
حداکثر 16 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P5

هارد دیسک 2x480GB SSD
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon E5-1630v3
Cores 4c / 8t-3.7GHz
64GB DDR4 ECC 2133 MHz
RAID Soft
حداکثر 256 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P6

هارد دیسک 2x450 NVMe
پهنای باند نامحدود
CPU Intel i7-7700K
Cores 4c/8t - 4.2GHz
64GB DDR4 2400 MHz
4000SATA Hard disk +
حداکثر 256 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P7

هارد دیسک 2x960GB NVMe
پهنای باند نامحدود
CPU Intel i7-7700K
Cores 4c/8t - 4.2GHz
64GB DDR4 2400 MHz
4TB SATA Hard disk +
حداکثر 256 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا

HDS_FR_P8

هارد دیسک 2x6000 SAS
پهنای باند نامحدود
CPU Intel Xeon Silver 4110
Cores 8c/16t - 2.1GHz
96GB DDR4 ECC 2400MHz
RAID Soft
حداکثر 256 IP 1 / IP رایگان
محل سرور فرانسه ؛ کانادا