پلن های هاست ویندوز ایران

 • HWI_IR_CP1

  • 1G میزان فضا
  • 70 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل
 • HWI_IR_CP2

  • 5G میزان فضا
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل
 • HWI_IR_CP3

  • 10G میزان فضا
  • 80 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل
 • HWI_IR_CP4

  • 20G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل
 • HWI_IR_CP5

  • 30G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل
 • HWI_IR_CP6

  • 40G میزان فضا
  • 100 گیگ ترافیک ماهانه
  • نامحدود حد حافظه
  • plesk کنترل پنل
  • ایران محل سرور
  • 2 الی 4 ساعت تحویل